بررسي تاثير موسيقي در درمان افسردگيدر اين مقاله مي‌خواهيم تاثير موسيقي در درمان افسردگي رو بررسي كنيم حقيقت امر موسيقي و آهنگ جديد مي‌تواند براي درمان بيماري‌هاي روحي رواني بسيار مؤثر باشد افسردگي را مي‌‌توان يك فرياد دانست پيامي كه به ما مي‌گويد بايد بخشي از زندگي خود را ناديده بگيريم.

افسردگي يا احساس نااميدي يك تجربه دردآور براي هر شخصي محسوب مي‌شود افسردگي به‌‌عنوان يك سرماخوردگي شايع روان مي باشد كه باعث ايجاد يك بحران در زندگي شده و گريبان‌گير افراد مي‌شود بسياري از افراد درمورد افسردگي و آشفتگي دچار سردرگمي هستند و حتي نمي‌توانند به زندگي عادي خود ادامه دهند در خيلي از اوقات افسردگي واكنشي در برابر يك واقعه‌اي جدي مي باشد كه در زندگي فرد رخ داده است اشخاص افسرده گناهكار نيستند بلكه عكس‌العمل طبيعي درباره يك واقعه دارند كه از نظر روان‌شناسي بر ما واقع شده است. 

مقدمه اي در مورد افسردگي


افسردگي در حكم يك سيستم هشداردهنده براي بدن مي باشد كه به ما هشدار مي‌دهد كه درحال غرق شدن هستيم. شايد بتوان گفت افسردگي يك وسيله دفاعي مي باشد، اگر به شكل صحيح به كار گرفته شود مي‌تواند ما را از استرس رهايي بخشد و فرصت بهبودي را به ما بدهد. مي‌خواهيم در اين نوشته در مورد تاثير آهنگ جديد در درمان افسردگي مطالبي را براي شما قرار دهيم. افسردگي مجموعه‌اي از حالات مختلف مي‌باشد كه از خفيف شروع شده تا افسردگي‌هاي شديد مي باشد. در زمان افسردگي شخص چشم چشم‌انداز خود را نسبت به مسايل مختلف از دست داده و نمي‌تواند تصميم درستي بگيرد درك او از زندگي، شغل و خانواده رنگ و مفهوم ديگري دارد. افسردگي به‌‌عنوان مجموعه‌اي از عدسي‌هاي دوربين فيلم‌برداري بوده كه تنها بر قسمت هاي تاريك زندگي متمركز شده است چرا كه ذهن فرد داراي الگوي تفكر منفي مي باشد.بيان مسئله در مورد افسردگيبازدهي فعاليت‌هاي جسماني فرد افسرده كم شده و فعاليت هاي جنسي و تغذيه‌اي را به‌صورت كامل ناديده مي‌گيرد .عزت نفس اين فرد كاهش پيدا كرده و نگرش مثبتي نسبت به زندگي خويش ندارد و ارزش خود را زير سوال مي‌برد. شخص افسرده در مورد آنچه كه ديگران مي‌گويند بيش از حد حساس مي شود ممكن است شخص رفتار ديگران را سوءتعبير كند و آن‌ها را به شكل منفي تفسير كند. معمولاً افراد افسرده احساس گناه نيز مي كنند. اين احساس گناه گاهي دليل واقعي داشته و گاهي زاده تخيل فرد است. غالباً فرد افسرده باعث مي شود تا ديگران نسبت به حالت‌هاي او وابستگي پيدا كنند، اين امر باعث تقويت بيماري شده و درمان آن سخت مي‌شود. از دست دادن چيزي يا تغييرات در زندگي باعث ايجاد افسردگي مي شود. اين عوامل مي‌تواند رفاه و احساس آرامش فرد را مورد تهديد قرار دهد. ممكن است تصوير ذهني خود تحت تاثير قرار داده و احساس كند كه كنترل لازم را بر روي رفتارهاي خود ندارد. اگر شخصي را كه به وي وابستگي داشته از دست بده مانند يك مرگ ناگهاني باعث تشديد بيماري مي شود.